Staré Múzeum

Staré Múzeum - Mäsiarska č.18

Jeden z najstarších objektov v historickom meste slúžil rôznym účelom a preto je v dejinách známy aj pod názvom Stallunghaus alebo Zbrojnica. Obdivovateľov stredovekej architektúry upúta už svojím výnimočne zachovaným gotickým priečelím, ktoré je aj na pomery pamiatkami bohatej Levoče vo svojej kategórii zriedkavosťou.

Najstaršia murovaná architektúra zistená v jadre súčasnej zástavby mala podobu jednopriestorového objektu, ktorý tu stál už v roku 1317. Dnešný vzhľad dom získal v 16. storočí. V renesančnom období sa výrazne rozšíril aj do hĺbky parcely. Postupne ju po obvode uzavrela trojica poschodových dvorových krídel. Keďže tieto časti budovy boli koncom 20. rokov zbúrané, ich niekdajšiu podobu sprítomňujú už len dobové fotografie a ojedinele zachované pôdorysné plány. Funkcia budovy na Mäsiarskej ulici od polovice 16. storočia nie je známa, ale v priebehu 18. storočia mesto v ňom zriadilo maštale a nájomné byty. Tomuto účelu – ako mestské stajne s nájomným bývaním pre mestských zamestnancov – slúžil objekt prakticky až do prvej tretiny 20. storočia.

V rokoch 1927 – 1929 boli dve tretiny starého objektu zbúrané a na ich mieste vznikol moderný dom pre armádnych dôstojníkov. Zachovaná najstaršia časť objektu bola v období 1932 – 1935 rekonštruovaná. Autorom obnovy bol levočský architekt inžinier Eugen Ormay (1884 – 1967) a objekt bol daný do používania levočskému múzeu. Múzeum získalo prvýkrát vlastné sídlo a v septembri 1939 tu sprístupnilo verejnosti všetky dovtedy získané zbierky, ktoré usporiadal vtedajší riaditeľ múzea Elemér Köszeghy (1884 – 1954). Na základe dochovaných fotografií možno usudzovať, že išlo o formu otvoreného depozitára, v ktorom boli zbierky inštalované podľa tematických celkov. V takejto podobe existovalo múzeum v objekte bývalého Stallungu na Mäsiarskej ulici č. 18. až do 70. rokov 20. storočia, keď sa objekt pre verejnosť zatvoril a fungoval ako hlavný depozitár levočského múzea. V rokoch 2012 – 2014 bol objekt rekonštruovaný v rámci výzvy ROP 3.1b a rozpočet projektu Rekonštrukcia budovy SNM na Mäsiarskej ulici v Levoči dosiahol výšku 1 862 593 eur.

V objekte sú dnes pracoviská kurátorov múzea, archív, knižnica so študovňou celoročne prístupná verejnosti, reštaurátorská dielňa, depozitáre archeologického fondu a nábytku a lapidárium. V priestoroch otvoreného depozitára nábytku sa konajú pravidelné kurzy a prednášky pre kurátorov múzeí a populárne sú edukačné programy pre školy.

Knižnica

Knižnica SNM - Spišského múzea v Levoči patrí do siete špecializovaných knižníc v knižničnom systéme SR. Vznikla v roku 1992, kedy sa usporiadal celý knižničný fond a svojim Knižničným poriadkom začal plniť svoju funkciu ako Knižnica múzeí a galérií. Fond knižnice je zameraný predovšetkým na históriu a dejiny umenia. Obsahuje vyše 12.000 prírastkov. Súčasťou knižnice je aj Historický knižničný fond - tzv. staré tlače, ktoré sú spracované a ponímané ako zbierkový fond. V rokoch 1992-2016 knižnica sídlila v Dome Majstra Pavla, od roku 2016 je presťahovaná do zrekonštruovanej budovy na Mäsiarskej ulici č. 18. Pôvodné priestory v súčasnosti slúžia ako externý sklad, v ktorom sú uložené periodiká, zborníky, katalógy, bibliografie, preto požiadavky na tieto typy dokumentov sú vybavované na ďalší pracovný deň.

Celý fond knižnice je určený len na prezenčné štúdium v študovni. Zoznam ročných prírastkov knižnice je pravidelne publikovaný v zborníku : ACTA MUSEAI SCEPUSIENSIS. K štúdiu historického knižničného fondu je potrebný súhlas vedenia organizácie.

Otváracie hodiny

Informácie

Cenník poplatkov:

Poplatok za vystavenie čitateľského preukazu:

zamestnaní čitatelia: 3€

študenti, dôchodcovia, nezamestnaní: 2€

pracovníci SNM a múzeí SR: 0€

obnovenie čitateľského preukazu: 1€

poplatok za jednorazový vstup pre externých používateľov: 1€

Otváracie hodiny

  • Utorok 9:00 - 11:30 - 12:00 - 15:00
  • Streda 9:00 - 11:30 - 12:00 - 15:00
  • Štvrtok 9:00 - 11:30 - 12:00 - 15:00
  • Piatok 9:00 - 11:30 - 12:00 - 14:00

Archív SNM – pobočka v SNM-Spišské múzeum v Levoči

Registratúrne stredisko SNM – pobočka v SNM-Spišskom múzeu v Levoči

Otváracie hodiny

Informácie

Bádateľské návštevy je nutné ohlásiť vopred!

telefón: +421 53 597 111

Otváracie hodiny

  • Pondelok 9:00 - 15:00
  • Utorok 9:00 - 15:00
  • Streda 9:00 - 15:00
  • Štvrtok 9:00 - 15:00
  • Piatok 9:00 - 14:00

Rekonštrukcia budovy č.18

Projekt s názvom Veľká obnova a modernizácia objektu spojená s jeho rozšírením, prístavbou a vybudovaním podkrovia, múzeum vypracovalo v rokoch 2008 – 2009. S projektom sa múzeum uchádzalo o nenávratný finančný príspevok v rámci Regionálneho operačného programu, Prioritná os 3 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu, Opatrenie: 3.1b Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov – Intervencie do nehnuteľných kultúrnych pamiatok (ROP). Kód výzvy: ROP 3.1b-2009/02. Cieľom projektu bolo zvýšiť kvalitu a rozšírenie služieb poskytovaných SNM-Spišským múzeom v Levoči prostredníctvom rekonštrukcie Národnej kultúrnej pamiatky na Mäsiarskej ulici č. 18 v Levoči.

Výška nenávratného finančného príspevku (NFP) je 1 862 593,06 €.

Chronológia priebehu realizácie projektu:

2009

– príprava žiadosti o pridelenie NFP Regionálnou poradenskou spoločnosťou, a. s., Bratislava, predloženie žiadosti o pridelenie NFP na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR (MVRR SR) – riadiaci orgán Operačný program Základná infraštruktúra a Regionálny operačný program (OPZI a ROP),

2010

– projekt schválený v rámci výzvy ROP 3.1b – rozpočet projektu 1 862 593 €, názov projektu Rekonštrukcia budovy SNM na Mäsiarskej ulici v Levoči, – december 2010 – sťahovanie zbierkových predmetov z budovy depozitára na Mäsiarskej ulici v Levoči do náhradných priestorov,

2011 - 2012

– prebiehal proces vyhodnocovania verejného obstarávania (VO) obstarávateľom MK SR a schvaľovací proces VO a kontroly postupu na výber zhotoviteľa diela poskytovateľom finančných prostriedkov RO ROP,

2012

– august – uzavretá mandátna zmluva na výkon činnosti stavebného dozoru na základe organizovaného VO – prieskumu trhu – BORALE, spol. s r. o., Levoča, Ing. Zdenka Sninčáková,

- september – uzavretá zmluva o dielo medzi objednávateľom Ministerstvom kultúry SR (MK SR) SR a zhotoviteľom OHL ŽS SK, a. s., Bratislava,

– odovzdané a prevzaté stavenisko zástupcami objednávateľa a zhotoviteľa,

- október – uzatvorená zmluva o výkone autorského dozoru – Ing. Vít Svoboda, hlavný projektant, Spišská Nová Ves,

2012 - 2014

– realizácia rekonštrukcie budovy.

Počas rekonštrukcie sa uskutočnil archeologický výskum (SNM-Archeologické múzeum a SNM-Spišské múzeum), reštaurátorské práce (PÚ SR-Oblastný reštaurátorský ateliér v Levoči) a metodickú činnosť vykonával KPÚ Prešov, pracovisko v Levoči.

Po prestavbe dostali jednotlivé časti objektu nové funkcie:

- v suteréne umiestnené lapidárium, depozitár, chodba, dielňa, sklad, výťah a strojovňa výťahu,

– na prízemí bude vstup pre zamestnancov, chodba, študovňa, knižnica, denná miestnosť, reštaurátorské dielne, údržbárska dielňa, sklad pre upratovačku, sociálne zariadenia, manipulačný dvor a exteriérové lapidárium,

– na druhom nadzemnom podlaží sa nachádzajú depozitáre, kancelária odborných pracovníkov, sociálne zariadenia, miestnosť upratovačky a kotolňa,

– v novovytvorenom podkroví, ktoré vzniklo vstavbou do strechy, budú umiestnené kancelárie, sekretariát, archív a kancelária archivára, chodby a sociálne zariadenia.