Informácie pre návštevníka

Upozornenie

Na základe nariadenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v Bratislave, Vám oznamujeme, že všetky expozície a výstavné siene Slovenského národného múzea – Spišského múzea v Levoči budú od 9. 3. 2020 do 23. 3. 2020 zatvorené.

From 09th of March untill 23rd of March 2020 all the expositions and exhibition halls of Slovak national museum - Spiš museum in Levoča will be closed according to the order of the Ministry of Culture of Slovak republic in Bratislava.

V Levoči dňa 9. 3. 2020

UPOZORNENIE

Stavebné konštrukcie NKP Spišského hradu sa nachádzajú v stave kritického poškodenia a môžu spôsobiť bezprostredné ohrozenie okolia katastrov Mesta Spišské Podhradie a Obce Žehra.

V dôsledku toho správca NKP Spišský hrad vydáva úplný zákaz vstupu a pohybu po úpätí kopca a pri hradnom brale. V tomto priestore hrozí veľké riziko úrazu z padajúcich uvoľnených kameňov.

Žiadame o dôsledné rešpektovanie zákazu vstupu a pohybu po hradnom kopci a do označených oblastí.

Nerešpektovanie zákazu pohybu v uvedenom priestore reálne znamená pre každého bezprostredné ohrozenie života.

Odporúča sa pohyb iba po riadne označených prístupových cestách a chodníkoch.

označuje územie úplného zákazu vstupu a pohybu ľudí

WARNING

The building structures of the NKP Spiš Castle are damaged. They may endanger the surroundings of Spišské Podhradie and Žehra.

The administrator of the NKP Spiš Castle prohibits entry and movement at the foot of the hill and around Spiš Castle. There is a high risk of injury from falling loose stones in this area.

We ask for strict respect of the ban on entry and movement on the castle hill and in the designated areas.

Not respecting this prohibition of movement in space constitutes a danger to life.

We recommend moving only on well-marked access roads and paths.

The line indicates the territory of a total ban on entry and movement of people

Otváracie hodiny a Cenník - Spišský Hrad

Informácie

Vstupenky si môžete zakúpiť priamo na hrade v hlavnej pokladni. Každú prvú nedeľu v mesiaci je vstupné ZDARMA!

Výstraha!

"Vážení návštevníci. Na Spišskom hrade prebiehajú rekonštrukčné práce. Dovoľujeme si vás požiadať o zvýšenú opatrnosť pri pohybe v areáli hradu. Dodržiavajte pokyny službukonajúceho personálu a pohybujte sa opatrne iba po vyznačených trasách. Pohyb mimo vyznačených trás je prísne zakázaný. Za obmedzenia sa vám ospravedlňujeme. Ďakujeme za pochopenie."

Otváracie hodiny

 • Máj - September 9:00 - 19:00
 • Október a Apríl 9:00 - 17:00
 • November* 9:00 - 16:00
 • December - Marec Zatvorené!
 • *Otvorené do odvolania.

  Zmena programu vyhradená.

  Posledný vstup hodinu pred zatvorením.

Vstupné

Celý hrad

 • Dospelý 8€
 • Študent (ISIC) 6€
 • Senior 6€
 • Dieťa (6-18r) 4€
 • Dieťa (do 6r) Zdarma!
 • Rodinná vstupenka* 19€
 • Objednanie skupiny** 20€
 • *maximálne 4 osoby (2 dospelí + 1 dieťa, 1 dospelý + 3 deti, 2 dospelí + 2 deti) .

  **(skupina najmenej 10 osôb).

Nočná prehliadka

 • Dospelý 10€
 • Študent (ISIC) 8€
 • Senior 8€
 • Dieťa (6-18r) 8€
 • Dieťa (do 6r) Zdarma!
 • Rodinná vstupenka* 25€

Otváracie hodiny a Cenník - Levoča

Informácie

Každú prvú nedeľu v mesiaci je vstupné ZDARMA!

Otváracie hodiny

 • Pondelok 9:00 - 17:00
 • Utorok 9:00 - 17:00
 • Streda 9:00 - 17:00
 • Štvrtok 9:00 - 17:00
 • Piatok 9:00 - 17:00
 • Sobota 9:00 - 17:00
 • Nedeľa 9:00 - 17:00
 • Posledný vstup hodinu pred zatvorením.

Vstupné

 • Dospelý 5€
 • Študent (ISIC) 4€
 • Senior 4€
 • Dieťa (6-18r) 3€
 • Dieťa (do 6r) Zdarma!

Návštevný poriadok SNM-SML

1. Výška vstupného je stanovená Cenovým výmerom podpísaným generálnym riaditeľom Slovenského národného múzea. Cenový výmer je k dispozícii v pokladni múzea.

2. Za vstup do múzea sa platí vopred a vstupenka platí iba pre jednu návštevu. Návštevník je povinný ju po zakúpení, predložiť pri vstupe zodpovednému riadne označenému pracovníkovi SNM – SML. Návštevník je povinný uschovať si vstupenku počas celej doby prehliadky a na požiadanie zodpovedného a riadne označeného pracovníka je povinný ju predložiť aj pri odchode z múzea / hradu.

3. Predaj vstupeniek končí 1 hodinu pred ukončením otváracích hodín SNM - SML.

4. Skupinám ponúkame možnosť zarezervovať si prehliadku vopred. Podmienkou je nahlásiť dátum a čas príchodu, jazyk a počet návštevníkov telefonicky, osobne, e-mailom alebo listom minimálne 24 hodín pred príchodom. V prípade prehliadky s výkladom v cudzom jazyku je potrebné sa objednať minimálne 2 dni vopred. Pri rezervácii prehliadky sa platí rezervačný poplatok, podľa cenového výmeru.

5. V prípade závažného dôvodu si SNM-SML vyhradzuje právo dočasného či skoršieho ukončenia predaja vstupeniek a tiež obmedzenia trasy prehliadky.

6. Deti do 15 rokov majú povolený vstup do expozície len v sprievode dospelej osoby, ktorá za ne zodpovedá.

7. Vstup do interiéru múzejnej expozície nie je povolený:

a) osobám pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok,

b) návštevníkom vo veľmi znečistenom odeve,

c) psom alebo iným zvieratám,

d) návštevníkom s rozmernou batožinou, zbraňami a nebezpečnými predmetmi.

8. Podmienkou prehliadky expozície v organizovaných vstupoch je minimálne 15 členná skupina návštevníkov s platnou vstupenkou. Podmienkou prehliadky areálu hradu a expozície v organizovaných vstupoch s výkladom v cudzom jazyku je minimálne 15 členná skupina návštevníkov s platnou vstupenkou. Maximálny počet návštevníkov v skupine je 50.

9. Interval medzi jednotlivými prehliadkami určuje správa SNM-SML. Interval je limitovaný prevádzkovými podmienkami objektu a bezpečnosťou návštevníkov.

10. Lektorský výklad v cudzom jazyku SNM-SML poskytuje:

a) vopred objednaným skupinám za rezervačný poplatok stanovený v cenovom výmere,

b) neobjednaným skupinám, len ak je prítomný lektor sprevádzajúci v požadovanom jazyku a je práve k dispozícii

c) v objekte NKP - Spišský hrad je povolené sprevádzanie návštevníkov iba lektormi, ktorí sú zamestnancami SNM - SML a sú riadne označení. Výnimky môže povoliť iba vedenie SNM - SML.

11. Tlmočenie výkladu lektora SNM-SML sprievodcom cestovnej kancelárie alebo individuálnymi návštevníkmi pre skupinu je dovolené iba v prípadoch, ak neposkytujeme sprievodné slovo v požadovanom jazyku a to ani vo forme audiosprievodcov.

12. Pred vstupom a počas pobytu v expozícii je návštevník povinný riadiť sa pokynmi lektora. V prípade nerešpektovania pokynov alebo príkazov zamestnanca SNM-SML, vydaných v záujme bezpečnosti návštevníkov, plynulosti prevádzky či ochrany objektu a zbierok, bude návštevník vyvedený z objektu bez nároku na vrátenie vstupného.

13. V prípade zistenia straty alebo poškodenia zbierkových predmetov počas prehliadky sú všetci návštevníci povinní sa podriadiť pokynom pracovníkov múzea a všetkým bezpečnostným opatreniam.

14. V priestoroch areálu SNM-SML je akékoľvek poškodzovanie a ohrozovanie objektu, jeho zbierok a ostatného majetku zakázané.

Zvlášť je zakázané:

a) dotýkať sa vystaveného mobiliáru a exponátov, / pokiaľ nie je uvedené inak/

c) poškodzovať či ohrozovať objekt a jeho inventár,

e) fajčiť ( výnimku tvorí stredné nádvorie Spišského hradu)

f) manipulovať s elektrickými zariadeniami,

g) vzďaľovať sa od skupiny návštevníkov vedenej lektorom,

h) zdržiavať, obmedzovať a ohrozovať pohyb ostatných návštevníkov,

i) akýmkoľvek spôsobom narúšať výklad lektora,

j) písať alebo maľovať po stenách alebo ich inak poškodzovať,

k) do expozícií je zakázaný vstup so zvieratami. Pohyb zvierat je povolený len v exteriéri hradného areálu a to len vtedy, že zviera je na vodítku, má obojok, náhubok a je pod stálym dohľadom majiteľa, pričom jeho tuhé exkrementy musia byť majiteľom zvieraťa ihneď odstránené. Za spôsobenie akejkoľvek škody alebo ujmy na zdraví, zavinenej zvieraťom, je v plnom rozsahu zodpovedný jeho majiteľ. Zviera nesmie nijako obmedzovať prevádzku na hrade a ohrozovať ostatných návštevníkov. Pokiaľ majiteľ zvieraťa nezabezpečí uvedené podmienky, prípadne nebude reagovať ani na upozornenie službukonajúcich pracovníkov SNM-SML, pracovníci SNM –SML majú právo vykázať majiteľa so zvieraťom z areálu hradu, bez nároku na vrátenie vstupného.

l) pohybovať sa v hradnom areáli mimo vyznačených chodníkov a ciest, poškodzovať zeleň, táboriť či zakladať oheň.

15. V interiéroch SNM-SML je povolené fotografovať a natáčať bez zaplatenia samostatného poplatku. Pre vedecké, dokumentačné, propagačné, komerčné a iné účely povoľuje výnimku na základe písomnej žiadosti vedenie SNM-SML.

16. Zakúpením vstupenky prijíma návštevník ustanovenia návštevného poriadku a pokiaľ ho poruší, bude zodpovedným pracovníkom SNM-SML okamžite upozornený a vykázaný z expozícií múzea a to bez nároku na vrátenie vstupného. Zároveň berie na vedomie, že areál Spišského hradu a expozície v Levoči sú monitorované kamerovým systémom. Toto monitorovanie je riadne a viditeľne označené pred vstupom do hradu a múzea.

17. Výnimku z návštevného poriadku môže udeliť v opodstatnených prípadoch na základe písomnej žiadosti len vedenie SNM-SML.

18. Priania, pochvaly, sťažnosti a pripomienky môžu návštevníci uplatniť písomne prostredníctvom Knihy prianí a sťažností, ktorá im na požiadanie bude vydaná v Informačnom centre na Spišskom hrade alebo v historickej radnici v Levoči.

19. Priestory a areál múzea Spišského hradu sú monitorované kamerovým systémom. Nasnímané video, alebo fotografické zábery z priestorov Spišského hradu môžu byť zverejnené za účelom informovania návštevníkov, propagácie aktivít, atrakcií ako aj múzea samotného. Múzeum nezodpovedá za prípadne škody spôsobené zverejnením videozáberov, alebo fotografií.

20. Nad areálom Spišského hradu je prísne zakázane použitie, respektíve lietanie dronov. Tieto prelety dronov je možné uskutočniť len s predchádzajúcim povolením vedenia SNM-SML.

21. Úraz, nehodu, jav ohrozujúci zdravie a bezpečnosť ohláste najbližšiemu službukonajúcemu pracovníkovi a v informačnom centre na strednom nádvorí.