Návštevný poriadok SNM-Spišského múzea

1. Výška vstupného je stanovená Cenovým výmerom podpísaným generálnym riaditeľom Slovenského národného múzea. Cenový výmer je k dispozícii v pokladni múzea.

2. Za vstup do  múzea sa platí vopred a vstupenka platí iba pre jednu návštevu. Návštevník je povinný ju po zakúpení,  predložiť pri vstupe zodpovednému riadne označenému pracovníkovi SNM – SML. Návštevník je povinný uschovať si vstupenku počas celej doby prehliadky a na požiadanie zodpovedného a riadne označeného pracovníka  je povinný ju predložiť aj pri odchode z múzea / hradu.

3. Predaj vstupeniek končí 1 hodinu pred ukončením  otváracích hodín SNM – SML.

4. Skupinám ponúkame možnosť zarezervovať si prehliadku vopred. Podmienkou je nahlásiť dátum a čas príchodu, jazyk a počet návštevníkov telefonicky, osobne, e-mailom alebo listom minimálne 24 hodín pred príchodom. V prípade prehliadky s výkladom v cudzom jazyku je potrebné sa objednať minimálne 2 dni vopred. Pri rezervácii prehliadky sa platí rezervačný poplatok, podľa cenového výmeru.

5. V prípade závažného dôvodu si SNM-SML vyhradzuje právo dočasného či skoršieho ukončenia predaja vstupeniek a tiež obmedzenia trasy prehliadky.

6. Deti do 15 rokov majú povolený vstup do expozície len v sprievode dospelej osoby, ktorá za ne zodpovedá.

7. Vstup do interiéru múzejnej expozície nie je povolený:

a) osobám pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok,

b) návštevníkom vo veľmi znečistenom odeve,

c) psom alebo iným zvieratám,

d) návštevníkom s rozmernou batožinou, zbraňami a nebezpečnými predmetmi.

8. Podmienkou prehliadky expozície v organizovaných vstupoch je minimálne 15 členná skupina návštevníkov s platnou vstupenkou. Podmienkou prehliadky areálu hradu a expozície v organizovaných vstupoch s výkladom v cudzom jazyku je minimálne 15 členná skupina návštevníkov s platnou vstupenkou. Maximálny počet návštevníkov v skupine je 50.

9. Interval medzi jednotlivými prehliadkami určuje správa SNM-SML. Interval je limitovaný prevádzkovými podmienkami objektu a bezpečnosťou návštevníkov.

10. Lektorský výklad v cudzom jazyku SNM-SML poskytuje:

a) vopred objednaným skupinám za rezervačný poplatok stanovený v cenovom výmere,

b) neobjednaným skupinám, len ak je prítomný lektor sprevádzajúci v požadovanom jazyku a je práve k dispozícii

c) v objekte NKP – Spišský hrad je povolené sprevádzanie návštevníkov iba lektormi, ktorí sú zamestnancami SNM – SML a sú riadne označení. Výnimky môže povoliť iba vedenie SNM – SML.

11. Tlmočenie výkladu lektora SNM-SML sprievodcom cestovnej kancelárie alebo individuálnymi návštevníkmi pre skupinu je dovolené iba v prípadoch, ak neposkytujeme sprievodné slovo v požadovanom jazyku a to ani vo forme audiosprievodcov.

12. Pred vstupom a počas pobytu v expozícii je návštevník povinný riadiť sa pokynmi lektora. V prípade nerešpektovania pokynov alebo príkazov zamestnanca SNM-SML, vydaných v záujme bezpečnosti návštevníkov, plynulosti prevádzky či ochrany objektu a zbierok, bude návštevník vyvedený z objektu bez nároku na vrátenie vstupného.

13. V prípade zistenia straty alebo poškodenia zbierkových predmetov počas prehliadky sú všetci návštevníci povinní sa podriadiť pokynom pracovníkov múzea a všetkým bezpečnostným opatreniam.

14. V priestoroch areálu SNM-SML je akékoľvek poškodzovanie a ohrozovanie objektu, jeho zbierok a ostatného majetku zakázané.

Zvlášť je zakázané:

a) dotýkať sa vystaveného mobiliáru a exponátov, / pokiaľ nie je uvedené inak/

c) poškodzovať či ohrozovať objekt a jeho inventár,

e) fajčiť ( výnimku tvorí stredné nádvorie Spišského hradu)

 f) manipulovať s elektrickými zariadeniami,

g) vzďaľovať sa od skupiny návštevníkov vedenej lektorom,

h) zdržiavať, obmedzovať a ohrozovať  pohyb ostatných návštevníkov,

i) akýmkoľvek spôsobom narúšať výklad lektora,

j) písať alebo maľovať po stenách alebo ich inak poškodzovať,

k) do expozícií je zakázaný vstup so zvieratami. Pohyb zvierat je povolený len v exteriéri hradného areálu a to len vtedy, že zviera je na vodítku, má obojok,  náhubok a je pod stálym dohľadom majiteľa, pričom jeho tuhé exkrementy musia byť majiteľom zvieraťa ihneď odstránené. Za spôsobenie akejkoľvek škody alebo ujmy na zdraví, zavinenej zvieraťom, je v plnom rozsahu  zodpovedný jeho majiteľ. Zviera nesmie nijako obmedzovať prevádzku na hrade a ohrozovať ostatných návštevníkov. Pokiaľ majiteľ zvieraťa nezabezpečí uvedené podmienky, prípadne  nebude reagovať ani na upozornenie službukonajúcich pracovníkov SNM-SML, pracovníci SNM –SML majú právo vykázať majiteľa so zvieraťom z areálu hradu, bez nároku na vrátenie vstupného.

l) pohybovať sa v hradnom areáli mimo vyznačených chodníkov a ciest, poškodzovať zeleň, táboriť či zakladať oheň.

15. V interiéroch SNM-SML je povolené fotografovať a natáčať bez zaplatenia samostatného poplatku. Pre vedecké, dokumentačné, propagačné, komerčné  a iné účely povoľuje výnimku na základe písomnej žiadosti vedenie SNM-SML.

16. Zakúpením vstupenky prijíma návštevník ustanovenia návštevného poriadku a pokiaľ ho poruší, bude zodpovedným pracovníkom SNM-SML okamžite upozornený a vykázaný z expozícií múzea a to bez nároku na vrátenie vstupného. Zároveň berie na vedomie, že areál Spišského hradu a expozície v Levoči sú monitorované kamerovým systémom. Toto monitorovanie je riadne  a viditeľne označené pred vstupom do hradu a múzea.

17. Výnimku z návštevného poriadku môže udeliť v opodstatnených prípadoch na základe písomnej žiadosti len vedenie SNM-SML.

18. Priania, pochvaly, sťažnosti a pripomienky môžu návštevníci uplatniť písomne prostredníctvom Knihy prianí a sťažností, ktorá im na požiadanie bude vydaná v Informačnom centre na Spišskom hrade alebo v historickej radnici v Levoči.

PhDr. Mária Novotná

riaditeľka ŠOJ

SNM – Spišské múzeum v Levoči

Back To Top