Titiri Leutschovienses / Ľevocke bačove

Výstava „Titiri Leutschovienses/Ľevocke bačove“ prezentuje fenomén levočského ovčiarstva ako relevantnej súčasti mestského hospodárstva a spôsobu obživy koncom 19. storočia a v prvej tretine 20. storočia. Výstava prezentuje levočské ovčiarstvo v kontexte tradičného ovčiarstva na strednom Spiši a tradičného ovčiarstva mikroregiónu obcí ležiacich v juhovýchodnej časti Levočských vrchov. Prostredníctvom vystavených zbierkových predmetov, fotografií,

viac

Žigmund Bubics – biskup, umelec, donátor

Výstava prezentuje významnú osobnosť cirkevného, kultúrneho a spoločenského života prelom 19. a 20. stor. ŽIGMUND BUBICS bol cirkevným hodnostárom, umelcom, zberateľom a podporovateľom umenia I donátorom. Výstava ho prezentuje zo všetkých troch strán. Ako cirkevného činiteľa – prezentáciou predovšetkým memorabílií zapožičaných od Arcibiskupského úradu v Košiciach( napr.: pontifikálne črievice, kazula,

viac

Príbehy z regálov. Od predmetu k exponátu…

Pri zrode múzeí stála vždy zberateľská činnosť, snaha sústrediť umelecké a iné materiálne doklady minulosti, snaha (možno márna) zachytiť deje minulé. Táto činnosť je dnes zakotvená v zákone, ale aj keby tomu tak nebolo, nadobúdať a meniť rôzne predmety na zbierky a vytvárať tak zbierkové fondy patrí k základným aktivitám múzejníkov a múzejníčok na celom svete.SNM-Spišské

viac

Majster Pavol z Levoče a jeho doba

Diela Majstra Pavla boli v minulosti dvakrát predmetom medzinárodných konferencií. Spravidla sprevádzali výstavné prezentácie (1967, 1987) jeho diela. V podobnom duchu bola zorganizovaná medzinárodná konferencia „Majster Pavol z Levoče a jeho doba“ v roku 2017. Sumarizovala stav výskumov diela Majstra Pavla za posledných tridsať rokov. Bolo to obdobie, ktoré charakterizovali najmä reštaurátorské realizácie, vrátane reštaurovania

viac

Lőcse 1918 – Levoča 1919

SNM-Spišské múzeum v Levoči a tunajší archív sú inštitúcie, ktoré majú k sebe veľmi blízko. Ich spolupráca má dlhoročnú tradíciu. Stojí na pevných základoch na vzájomnej dôvere, ochote, úcte, porozumení a samozrejme erudícii. Svedčia o tom početné spoločné aktivity – výstavy, prednášky, konzultácie, výskum prameňov či výmena publikácií. Napokon i rovnomenná výstava k stému

viac

ACTA MUSAEI SCEPUSIENSIS 2014 – 2017

Acta Musaei Scepusiensis 2014 – 2017 vychádza po štyroch rokoch a prináša najzaujímavejšie výsledky vedeckých výskumov, rôznych odborných a kultúrnych aktivít nielen pracovníkov nášho múzea, ale aj ľudí, ktorých oslovujeme, aby sa s nami podelili so svojimi bádaniami. V predkladanej (štvor)ročenke, v poradí siedmej, ponúkame štúdie z oblasti archeológie, histórie a dejín umenia. Napriek ich tematickej rôznorodosti,

viac

Load More