Návrh koncepcie pamiatkovej obnovy a prezentácie areálu

  1. 10. 2021

Rekonštrukcia Spišského hradu postupuje.

Slovenské národné múzeum v roku 2020 úspešne ukončilo I. etapu obnovy hradu, ktorej cieľom bola kompletizácia a realizácia rozvodov inžinierskych sietí aj na hornom nádvorí hradu, kde dovtedy neboli. Súčasťou akcie bolo reštaurovanie kapitánskeho domu, tzv. Thurzovskej renesančnej brány a sanácia hradného brala pod západnými palácmi. Celkový finančný náklad investície predstavoval výšku 1 mil. EUR. Tieto práce boli prológom – prípravou k hlavnej etape rekonštrukcie najvýznamnejších palácových architektúr horného nádvoria hradu.

Po úspešnom verejnom obstarávaní v prvom polroku 2021, sa uvedené priestory stali na takmer štyri roky cieľom  rekonštrukčných prác investičnej akcie pod názvom: „Rekonštrukcia Spišského hradu, Románsky palác a západné paláce, II. etapa „, ktorá sa realizuje s finančným nákladom  4 765 469,35,-€ vrátane DPH.

V júni 2021 bolo dodávateľskej firme odovzdané stavenisko, ktoré v priebehu letných mesiacov dodávatelia zariaďovali. Náročná bola najmä montáž dvoch vysokých žeriavov, ktoré v súčasnosti dotvárajú siluetu hradu. Pred ich montážou bol na základe rokovaní s príslušnými orgánmi štátnej správy dohodnutý postup a miesta montáže týchto „pomocníkov“, ktorí po dobu celej rekonštrukcie budú uľahčovať prísun materiálov priamo na horný hrad. Na miestach osadenia základov pod pätky žeriavov bol realizovaný archeologický výskum. V priebehu veľmi náročnej montáže prostredníctvom vrtuľníka bol prístup na hrad pre verejnosť uzavretý. V druhej polovici septembra bol vysťahovaný priestor hradnej kaplnky aby reštaurátorský prieskum a práce mohli z jej exteriéru postúpiť do interiéru. V súčasnosti prebiehajú práce na novej streche kaplnky, ktoré budú do konca roka ukončené. Reštaurátorské práce a odstraňovanie cementovej omietky kaplnky priniesli niekoľko zaujímavých poznatkov, napríklad v pôvodnej stredovekej omietke  vyryté dobové grafiti, alebo v interiéri odkrytý prah portálu, ktorým sa do kaplnky vstupovalo s priľahlej a dnes už nezachovanej sákristie.

V rámci prác na románskom paláci bolo od náletovej zelene očistené bralo a realizovaná bola sanácia narušených miest v styku brala a muriva románskeho paláca. Očistenie brala ukázalo, že deštrukcia časti brala, tzv. ihiel, ktoré sú prírodnými skalnými útvarmi a nesúvisia so stavbou paláca, je silná a preto múzeum rokovalo so zástupcami samosprávy a organizácií, ktoré sa v ohrozenom teréne pohybujú, aby prijali účinné opatrenia pred možnou kolíziou padajúcich kameňov. Na severnej strane románskeho paláca bolo postavené lešenie, okenné a dverové otvory paláca boli vystužené dočasnou drevenou konštrukciou, podobne aj suterénne priestory paláca. Z korún obvodových múrov boli odobraté uvoľnené časti muriva tak aby sa vytvoril bezpečný pracovný priestor pre archeologický výskum v nadzemnom podlaží interiéru paláca. V týchto dňoch začali práce na postupnom odstraňovaní nánosov nad klenbou suterénu paláca formou rozsiahlejšieho archeologického výskumu.

V rámci prebiehajúce investičnej akcie, ktorá začala v júni tohto roka, dosiahla k 30. 9. 2021 prestavanosť výšku 266 026,09€ vrátane DPH, čo predstavuje 5,58 % z celkového zmluvného objemu stavebných prác.

Múzeum okrem týchto rozsiahlych investičných aktivít realizovalo menšie úpravy a sanačné práce, ktoré viditeľne zlepšili stav architektúry a exteriérových priestorov hradu. Pred letnou sezónou na vlastné náklady urobilo archeologický výskum a následne realizovalo  štetovaný chodník v románskom predhradí, sanovalo rozpadávajúce sa murivo tzv. Jiskrovej pevnosti na dolnom nádvorí a ukončilo konzervovanie hlavnej vstupnej brány hradu.

Tieto práce predstavovali celkový finančný náklad vo výške 243 673,- € a  múzeum ich financovalo z vlastných zdrojov. Okrem toho zabezpečilo pravidelné monitorovanie statiky hradnej architektúry a začalo s prípravou predprojektovej fázy III. etapy rekonštrukcie Spišského hradu

22. 6. 2021

Na Spišskom hrade sa dnes začalo s rekonštrukčnými prácami v rámci druhej etapy obnovy pamiatky.

Ministerka kultúry Natália Milanová a generálny riaditeľ Slovenského národného múzea (SNM) Branislav Panis dnes na Spišskom hrade oznámili začiatok veľkej a náročnej obnovy Spišského hradu, ktorá sa prioritne sústredí na záchranu Románskeho paláca. Zároveň budú zrekonštruované aj západné paláce (paláce Zápoľskovcov – dnešné expozície múzea) a hradná kaplnka sv. Alžbety. Finančné prostriedky vo výške 4 810 000,- € na zabezpečenie spomenutých prác získalo SNM na základe uznesenia vlády SR zo štátneho rozpočtu.

„Počas ôsmich mesiacov, kedy je hrad pre verejnosť otvorený, ho ročne navštívi približne 220 000 návštevníkov z celého sveta. Aj počas pandémie to bolo okolo 120 000 návštevníkov. Spišský hrad je náš klenot zapísaný v zázname UNESCO, o ktorý sa musíme starať,“ hovorí ministerka kultúry Natália Milanová.        

Havarijný stav Románskeho paláca je výsledkom predovšetkým oslabenej statiky murív a silnej deštrukcie korún muriva. „Návrh rekonštrukcie Románskeho paláca preferuje kombináciu reštaurátorského prístupu a stavebných prác,  tzn. preferuje  záchranu historických detailov, vrátane omietok, pred iba stavbárskym prístupom k rekonštrukcii. Románsky palác bude staticky zaistený, vrátane sanácie brala, na ktorom stojí. Samotná architektúra paláca bude reštaurovaná a vo finálnej etape bude palác prestrešený formou tzv. opačnej, dovnútra otočenej strechy, ktorá neprečnieva cez siluetu múrov. Strecha je navrhnutá tak, aby spevňovala korunu muriva paláca po obvode a zároveň istila strechu, navrhnutú formou predpätej textilnej membrány,“ vysvetľuje Mária Novotná, riaditeľka SNM – Spišské múzeum.

Rekonštrukčné práce na hrade by mali prebiehať do konca roka 2024, pričom od letnej sezóny 2022 bude pre ich náročnosť hrad pre turistov prístupný len v obmedzenej miere, bez horného nádvoria. „Na strednom a dolnom hrade sa však aj v tomto čase budeme snažiť ponúknuť návštevníkom zaujímavý program. Spomenuté prístupné priestory sa budeme snažiť využiť v maximálne možnej miere na prezentáciu dejín hradu a na organizáciu podujatí pre čo najširšie spektrum návštevníkov. Z dolného nádvoria plánujeme vytvoriť tzv. kultúrny bod, ktorý ponúkne miesto na realizáciu kultúrnych aktivít mladým umelcom, hudobníkom, divadlám. Našou ambíciou je pokračovať aj v úspešných projektoch ako Divadelné piatky, Hudba z hradu či Tajomné noci na hrade,” poznamenáva GR SNM Branislav Panis.

Obnova Spišského hradu prebiehala v menšom rozsahu aj posledné roky. SNM – Spišskému múzeu sa počas nej podarilo vybudovať inžinierske siete na hrade, vďaka ktorým sa zlepšilo monitorovanie bezpečnosti areálu. SNM tiež vyriešilo vodovodné a kanalizačné prepojenie nádvorí, do zeme sa dostali elektrické rozvody, z hradieb boli odstránené visiace staré káble, sanovalo sa bralo pod západnými palácmi a tiež priľahlé múry. Komplexnou rekonštrukciou a reštaurovaním prešla architektúra tzv. kapitánskeho domu, kde všetka „nová technológia“ vyústila a odkiaľ sa aj ovláda. Vybudovaný bol moderný systém aktívnej ochrany pred účinkami blesku. Aktuálne dokončujeme štet cesty v románskom predhradí, ktorý zlepší prístup návštevníkov medzi jednotlivými nádvoriami. “Z vlastných prostriedkov realizujeme konzervovanie hlavnej vstupnej brány, v dvoch etapách sme sanovali časť uvoľneného muriva v hradbách dolného nádvoria (smerom k mestu Spišské Podhradie ) v celkovom náklade do 300 tisíc €. Pre úplnú sanáciu opevnenia v tejto časti je potrebné realizovať ešte III. etapu  stabilizáciou základu a päty opevnenia s predpokladaným nákladmi 50 tis. eur,” dodáva Mária Novotná.

Počas súčasnej rekonštrukcie Spišského hradu plánuje Slovenské národné múzeum pripraviť projektovú dokumentáciu na ďalšie časti, a to východné paláce a múry, sanácia hradného brala a celé horné nádvorie, v ktorých vzniknú nové výstavné priestory, ktoré budú venované archeologickým expozíciám. Predpokladané náklady novú projektovú dokumentáciu sa odhadujú na 150 tis. € a náklady na samotnú obnovu okolo 5 mil. €. „Tento projekt je pokračovaním rekonštrukcie celého Spišského hradu. Snahou národného múzea je príprava kontinuálnej a postupnej obnovy Spišského hradu. Po ukončení horného hradu, počítame aj s obnovou stredného aj dolného hradu. Osobitne sa pripravujeme aj na zvýšenie a skvalitnenie služieb návštevníkom, a to najmä v priestore podhradia, kde by mali vzniknúť okrem technických priestorov múzea, aj priestory pre návštevníkov, ako sú miesta na občerstvenie, predaj suvenírov a ďalšie služby. Tento proces nie je možné zvládnuť v krátkej dobe, preto ho odhadujeme na 10 rokov a celkové náklady sa pohybujú v sume 20 mil. €. Národné múzeum bude na tomto projekte spolupracovať so samosprávou, okolitými mestami a obcami.“ Dodáva generálny riaditeľ Slovenského národného múzea.

Spišský hrad z dôvodu rekonštrukcie poskytuje možnosť návštevy stredného a dolného nádvoria. Horný hrad je pre verejnosť aktuálne neprístupný.

Viac info: PhDr. Dáša Uharčeková Pavúková, Centrum marketingovej činnosti a komunikácie, dasa.pavukova@snm.sk, +421 918 580 962

Back To Top