„Nichto mne nyerozkaže ga sse nyebogim anyi Magistratu anyi Richtara“

Súdna prax Košíc v 16. – 19. storočí s ohľadom na delikventov zo Spiša

PhDr. Richard Papáč

23/5/2024/16:00
Historická radnica / Levoča

Uvedená prednáška prezentuje činnosť košickej mestskej rady ako hlavného súdneho orgánu v Košiciach v trestnoprávnych záležitostiach v období 16. až 19. storočia na základe štúdia archívnych prameňov z Archívu mesta Košice. Zameriava sa na jednotlivé skupiny deliktov v súvislosti s ich následným postihovaním a taktiež s uvedením konkrétnych trestných lokalít pri telesných, detenčných a hrdelných trestoch. Snahou je taktiež objasniť priebeh a postupnosť súdneho konania a poukázať na úlohy jednotlivých zamestnancov mesta v tomto procese. Obohatením bude uvedenie konkrétnych prípadov podľa rozdelenia deliktov so zameraním na delikventov pôvodom zo Spiša, ktorí boli košickou mestskou radou vyšetrovaní a súdení. Tento aspekt rozoberieme aj zo štatistického hľadiska, kde sa bližšie pozrieme na sociálny status a ďalšie charakteristiky delikventov.
PhDr. Richard Papáč je absolventom Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, odbor archívnictvo a pomocné vedy historické. Od roku 2006 pracuje ako odborný pracovník, kustód fondu Historickej tlače vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach. V múzeu spravuje aj expozíciu Miklušova väznica, ktorá práve prezentuje danú tému aj pre širokú verejnosť. Problematike trestného súdnictva a každodennému životu v Košiciach sa venuje od roku 2009 a svoje poznatky prezentuje na odborných podujatiach – prednáškach, či konferenciách a taktiež pri tvorbe budúcej expozície v Miklušovej väznici. V roku 2019 mu vyšla monografia pod názvom Maleficz. Ako sa súdilo a trestalo v Košiciach v 16. storočí.

Back To Top