SNM-Spišské múzeum v Levoči a tunajší archív sú inštitúcie, ktoré majú k sebe veľmi blízko. Ich spolupráca má dlhoročnú tradíciu. Stojí na pevných základoch na vzájomnej dôvere, ochote, úcte, porozumení a samozrejme erudícii. Svedčia o tom početné spoločné aktivity – výstavy, prednášky, konzultácie, výskum prameňov či výmena publikácií. Napokon i rovnomenná výstava k stému výročiu vzniku ČSR bola toho dôkazom.
Jej cieľom bolo čo najvernejšie navodiť atmosféru a zdokumentovať zložitú situáciu v meste nielen bezprostredne súvisiacu so samotným vznikom 1. ČSR, ale aj v širšom kontexte na prelome rokov 1918/1919. Naša inštitúcia sa viackrát zapojila do osláv tohto významného medzníka v dejinách českého a slovenského národa prezentovaním relevantných archívnych dokumentov. Dvakrát sme zorganizovali Deň otvorených dverí (v júni a septembri 2018), podieľali sme sa na celoslovenskej výstave Na ceste k slovenskej štátnosti organizovanej Ministerstvom vnútra SR v košickej Kunsthalle (19. 9. – 19. 11. 2018), spolupracovali sme s mestom na príprave osláv vzniku ČSR poskytnutím vybraných archívnych dokumentov na oslavy i do mesačníka LIM, do ktorého sme prispeli aj odborným článkom.
Ctenej verejnosti sme dali jedinečnú príležitosť vidieť na pôde SNM-Spišského múzea v Levoči vystavené originály archívnych dokumentov. Nepochybne zaujímavé boli autentické spisy týkajúce sa zhodenia sochy honvéda na levočskom námestí a následnej protestnej demonštrácie občanov maďarskej národnosti či záznamy o iných významných udalostiach z tohto hektického obdobia zachytené v Pamätníku Okresného četníckeho (neskôr žandárskeho) veliteľstva v Levoči. Zaujímavé boli dokumenty týkajúce sa prísahy vernosti ČSR, protestov národnostných menšín proti pripojeniu Spišskej župy k ČSR, dokumenty o snahe prešovského župného archivára Viktora Dvorčáka (Dvortsák) za udržanie východného Slovenska v rámci Maďarska, doklady o prevzatí úradu československým županom JUDr. Rumannom, jeho podobizeň, tablo so zakladateľmi 1. ČSR a mnohé ďalšie. Podrobnejšiemu obsahu vystavených archívnych dokumentov a priblíženiu situácie a života v meste bola venovaná aj jedna prednáška v rámci cyklu Pohľady do minulosti.
Tešiac sa z dlhoročnej plodnej spolupráce umocnenej ocenením BENEFACTOR MUSAEI SCEPUSIENSIS, ktorého sa nám dostalo a je pre nás cťou, s radosťou vyslovujeme nádej na jej napredovanie a utužovanie.

Alena Kredatusová
vedúca Spišského archívu v Levoči

Levoča v „bode zlomu“, v rokoch 1918 a 1919, prešla zložitým obdobím. Nebol to len koniec vojny, ktorý priniesol mnohým rodinám stratu najbližších, hmotnú núdzu, ale aj koniec štátnej príslušnosti k Rakúsko-Uhorskej monarchii a zrod novej republiky, ktoré vniesli v tom období do života ľudí neistotu a obavu. Včleňovanie do vzniknutého štátu bolo aj v tomto prostredí postupné a vôbec nie jednoduché. Vedenie miest na východnom Slovensku, vrátane Levoče, bolo ešte v rukách maďarských orgánov.
Predstaviť dosiaľ menej známe udalosti, ktoré sa v Levoči udiali pri zrode Československej republiky a boli odozvou politického diania na konci prvej svetovej vojny, bolo cieľom výstavného projektu Lőcse 1918 – Levoča 1919. Veríme, že tak ako výstava aj táto publikácia pomôže pochopiť navonok síce jednoduchý, no v skutočnosti komplikovaný proces historickej zmeny v živote nášho mesta. Zmeny, ktoré prebiehali v spoločensky, národnostne a konfesionálne rôznorodom regióne, akým Spiš i Levoča na konci veľkej vojny boli.

Mária Novotná
riaditeľka SNM-Spišského múzea v Levoči

OBSAH

  • Na úvod / PhDr. Alena Kredatusová, PhDr. Mária Novotná , Ing. Miroslav Vilkovský
  • Poprevratové obdobie v Levoči (1918 – 1919). Atmosféra doby v rôznych spoločenských oblastiach / Mgr. Michal Marťák, PhD.
  • Prípad honvéd. O rošáde na jednom podstavci / PhDr. Mária Novotná
  • Resumé
  • Katalóg diel / Mgr. Monika Fekiačová, PhDr. Mária Novotná
  • Z výstavy
  • Zoznam literatúry a prameňov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back To Top