Ročenka Acta Musaei Scepusiensis 2018 – 2019 vychádza po dvoch rokoch. Tešíme sa, že prvý raz po dlhom čase v nej majú prevahu výsledky najnovších etnologických výskumov. Tie sa venovali najmä duchovnej a materiálnej kultúre obcí stredného Spiša. Novinkou je pripojený USB kľúč, ktorý obsahuje autentické audio- a videozáznamy tradičnej ľudovej hudby, sprevádzajúce dve štúdie o Dvoch dúškoch ľudového umenia zo Spiša. Štúdie i nahrávky boli prezentované v štyroch prednáškach našich Pohľadov do minulosti a zaujali verejnosť do tej miery, že sme sa rozhodli sprístupniť ich verejnosti v zmysluplnom celku. Spolu s autorom Dvoch dúškov ľudového umenia zo Spiša, Jánom Čarnogurským, sme podstúpili neľahkú cestu získavania autorských práv už zabudnutých dokumentov, roztrúsených v archívoch a zbierkach doma i v zahraničí.
Za ich sprostredkovanie všetkým súkromným vlastníkom aj inštitúciám ešte raz ďakujeme.
V predkladanej ročenke, v poradí ôsmej, si čitateľ nájde aj štúdie z oblasti dejín umenia muzikológie a archeológie. V ročenke sa zhodou okolností ocitli dva príspevky, ktoré v roku 400. výročia Bitky na Bielej hore pripomínajú toto zložité obdobie stredoeurópskej histórie. Hudbe, presnejšie levočskej organovej hudbe a jej interpretom, je venovaná štúdia Janky Petőczovej-Matúšovej, prinášajúca mnoho doteraz neznámych faktov z dejín Levoče a hudobnej kultúry na Slovensku. V mnohých ohľadoch objavná je štúdia Marty Herucovej o predstaviteľoch impresionizmu zo Slovenska. Zborník prináša výsledky archeologického výskumu na Spišskom hrade a v rámci časti Fontés aj výsledky výskumov a reštaurovania viacerých zbierok múzea. 
Formou obrazovej prílohy prinášame opäť rekapituláciu prednáškového cyklu Pohľady do minulosti. Snažíme sa tak zachovať kontinuitu informácií o jednotlivých témach a autoroch, ktoré v rámci prednášok odzneli. Záver ročenky tradične tvorí bibliografia prírastkov knižnice múzea. 
Veríme, že na stránkach nového čísla ročenky si každý nájde niečo, čo ho obohatí a stane sa zdrojom nového poznania a inšpirácií.

Mária Novotná

 • Na úvod / PhDr. Mária Novotná
 • Archeologický výskum na Spišskom hrade v súvislosti so zaistením havarijného stavu románskeho paláca / Mgr. Martin Stejskal
 • Pobielohorský exil vzdelanostných elít českého štátu do Uhorska a ich pôsobenie na Spiši / Mgr. Zuzana Dzimková
 • Organisti a dejiny hudby v slobodnom kráľovskom meste Levoči / PhDr. Janka Petőczová-Matúšová, CSc. 
 • Začiatky impresionizmu a dvaja spríbuznení maliari Július Gundelfinger a Pavol Szinyei Merse / PhDr. Marta Herucová, Ph.D. 
 • Dva dúšky ľudového umenia zo Spiša I. Ľudové sláčikové muziky na Spiši. / Ing. Ján Čarnogurský
 • Dva dúšky ľudového umenia zo Spiša II. Tradičná svadba na Spiši. Obrazy dedinskej svadby na Spiši z 20. storočia vo filmoch, lokálnych publikáciách, terénnych výskumoch a v nahrávkach. / Ing. Ján Čarnogurský
 • K poznaniu tanečno-dramatickej hry Ofči zdich v spišských obciach Levočských vrchov / Mgr. Peter Kováč 
 • Kruhové verbunky z Raslavíc v prostredí scénického folklorizmu v druhej polovici 20. storočia a na začiatku 21. storočia / Mgr. Marek Sabol
 • Tradičný ženský odev v obci Torysky / Bc. Barbora Báreková
 • Tradičný mužský odev v obciach Nižné Repaše a Torysky / Bc. Tomáš Mrázek 
 • Organizačné formy tradičného ovčiarstva v okolí Levoče a Spišského Podhradia v prvej polovici 20. storočia / Mgr. Peter Kováč 
 • II Fontés
 • Portréty členov rodu Gedult von Jungenfeld / PhDr. Marta Herucová, Ph.D.
 • K reštaurovaniu dvoch portrétov členov rodu Rákócziovcov / PhDr. Mária Novotná
 • Reštaurovanie dvoch portrétnych olejomalieb členov rodu Rákócziovcov zo zbierok SNM-Spišského múzea v Levoči / Mgr. art. Martina Hricová  
 • III Pohľady do minulosti 2018 – 2019
 • IV Varia
 • Prírastky knižnice SNM-Spišského múzea v Levoči za rok 2018 / Mgr. Lucia Laciňáková
 • Prírastky knižnice SNM-Spišského múzea v Levoči za rok 2019 / Mgr. Lucia Laciňáková

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back To Top