Klenba a jej maliarska výzdoba
A pre Tvoju lásku pokorne prosíme slávnu Matku, preblahoslavenú Máriu, vždy Pannu, blahoslavených Michaela, Gabriela a Rafaela i všetky zbory blahoslavených serafínov, cherubínov, trónov, …anjelov a archanjelov, blahoslaveného Jána Krstiteľa, Jána Evanjelistu, Petra a Pavla a blahoslavených patriarchov a prorokov … blahoslavených Eliáša a Henocha i všetkých svätých, ktorí boli, sú a budú, aby ti za to vzdávali vďaky tak, ako sa páči tebe, Bohu zvrchovanému a pravému, večnému a živému, spolu s tvojím milovaným Synom, naším Pánom Ježišom Kristom i so svätým duchom Tešiteľom, na veky vekov Amen. Aleluja. (Nepotvrdená regula, 1221. Modlitba a vzdávanie vďaky. 23, 67)
Maľba v klenbe je pravdepodobne symbolickým vyjadrením slov modlitby a vzdávania vďaky z Nepotvrdenej reguly. V štyroch výsekoch klenby sú vo veľkých kruhových medailónoch oproti sebe polopostavy Abraháma (v ikonografickej podobe lona Abrahámovho) a Panny Márie, pravdepodobne sv. Jána Krstiteľa a archanjela Michala. V každom výseku pod veľkým medailónom sú dvojice menších medailónov s polopostavami prorokov s nápisovými páskami. Texty v páskach sú už nečitateľné. Identifikovať sa dá dvojica starozákonných kráľov Dávida a Šalamúna pod medailónom s Pannou Máriou a pravdepodobne dvojica prorokov Eliáša a Henocha po stranách medailónu so sv. Jánom Krstiteľom.
Maľby v klenbe vznikli pravdepodobne v poslednej štvrtine 14. storočia. V roku 1939 ich reštauroval Jiří Jelínek.

The Vault and Its Painting Decoration
And for love of you, we humbly beg the glorious mother, most blessed Mary, ever-virgin, blessed Michael, Gabriel and Raphael, and all the choirs of blessed seraphim, cherubim, and thrones, … angels and archangels, blessed John the Baptist, John the evangelist, Peter, Paul and the blessed patriarchs and prophets … blessed Elias and Enoch, and all the saints who were, who will be, and who are, to give you thanks for this as it pleases you, you the supreme and true God, eternal and living, with your beloved Son the Lord Jesus Christ and the Holy Spirit, the Paraclete, world without end. Amen. Alleluia. (The Unconfirmed First Rule of St Francis. Prayer and Thanksgiving. 23)
The mural on the vault is probably a symbolic expression of the words of prayer and thanksgiving from the Unconfirmed Rule. In four panels of the groin vault, in large round medallions, there are vis-à-vis the half-figures of Abraham (in the iconographic form of the Bosom of Abraham) and the Virgin Mary, and probably St John the Baptist and Archangel Michael. In each panel under the large medallions there are pairs of smaller medallions with half-figures of the prophets with inscription ribbons. The texts in the ribbons are no longer readable. The pair of Old Testament kings David and Solomon can be identified under the medallion with the Virgin Mary, and probably the pair of prophets Elijah and Enoch on the sides of the medallion with St John the Baptist.
The murals on the vault were probably created in the last quarter of the 14th century. In 1939, they were restored by Jiří Jelínek.

Back To Top