Diela Majstra Pavla boli v minulosti dvakrát predmetom medzinárodných konferencií. Spravidla sprevádzali výstavné prezentácie (1967, 1987) jeho diela. V podobnom duchu bola zorganizovaná medzinárodná konferencia „Majster Pavol z Levoče a jeho doba“ v roku 2017. Sumarizovala stav výskumov diela Majstra Pavla za posledných tridsať rokov. Bolo to obdobie, ktoré charakterizovali najmä reštaurátorské realizácie, vrátane reštaurovania hlavného oltára v Bazilike sv. Jakuba. Reštaurovanie a materiálové výskumy dovoľujú dnes precíznejšie formulovať odpovede na mnohé otázky Pavlovej tvorby. Výstava „Majster Pavol z Levoče. Ruky a zlato v službe ducha“, ktorej otvorenie predchádzalo konferenciu, sa pokúsila poukázať na hospodárske zázemie, najmä banícke podnikanie na dnešnom území Slovenska, z ktorého prišlo pravdepodobne viacero významných objednávok pre Majstra Pavla i jeho dielňu. Výskumy v oblasti montánnej histórie ozrejmili aj doteraz neznáme rodinné väzby Majstra Pavla. Podobne bádanie a výskum cirkevnej histórie dovolili zase posunúť otázku datovania hlavného Oltára sv. Jakuba v Levoči.
Pre rozširovanie a prehlbovanie poznatkov má nesmierny význam väčšia sloboda bádania zbaveného ideologických nánosov. Vďaka tomu je možné vrátiť sa k historickým prameňom a tie spájať s ich kritickým editovaním. Napríklad nové poznatky o živote i dobe Majstra Pavla by mohli priniesť preklad a kritické vydanie kroniky Konráda Sperfogla, ktoré doteraz chýba, či kritický preklad rukopisov menších kroník.
Posledné výskumy neskorogotického umenia a prezentácie ich výsledkov, či už literárnou alebo výstavnou formou, ukazujú naliehavú potrebu držať sa exaktných a interdisciplinárnych prístupov. Myslené sú predovšetkým výskumy Chemicko-technologického oddelenia Pamiatkového úradu SR, alebo výsledky prieskumov laboratória ALMA z Prahy, ktoré sprevádzajú reštaurovanie Pavlových diel a posúvajú umeleckohistorické bádanie. Tieto i ďalšie výskumy umožnili prezentovať nové výsledky umeleckohistorického bádania na výstave Majster z Okoličného v Slovenskej národnej galérii (2017) a pri prezentácii diela Majstra Pavla realizovanej Slovenským národným múzeom (2016, 2017). Napriek tomu k téme Majstra Pavla nebolo povedané posledné slovo. Zhodne s Karolom Vaculíkom aj po mnohých rokoch musíme konštatovať, že Majster Pavol je program pre celé generácie historikov umenia, a nielen pre nich. Viacerí autori predkladanej publikácie načrtli dôležité otázky, ktoré sa týkajú počiatkov Pavlovej tvorby, reprezentovanej Oltárom sv. Barbory vo farskom kostole v Banskej Bystrici, či otázky spojené s atribúciou diel samotnému Majstrovi Pavlovi a atribúciou diel, ktoré vznikli v jeho dielni. Je to okruh tém, ktoré nie sú stále spoľahlivo zodpovedané. Ukazuje sa, že interdisciplinárne bádanie a aplikácia výskumov rôznych oblastí histórie i exaktných vied môžu byť cestou k presnejšiemu a verifikovanému výskumu Pavlovho života a diela. Práve na tieto možnosti poukázali viaceré príspevky medzinárodného stretnutia odborníkov, ktorých príspevky prinášame v predkladanej publikácii.

Mária Novotná
riaditeľka SNM-Spišského múzea v Levoči

OBSAH

 • Príhovory / Lýdia Budziňáková, Jacek Lelek, František Žifčák
 • Na úvod / Mária Novotná
 • Majster Pavol a Levoča ako kapitálové a obchodné centrum v 15. a 16. storočí / Miroslav Lacko
 • Kto mohol posvätiť hlavný oltár Majstra Pavla v Levoči? Náboženská situácia na Spiši na prelome 15. a 16. storočia / Vladimír Olejník
 • Paweł z Lewoczy – snycerz i jego warsztat / Zoltán Gyalókay
 • Prešovský Kristus v núdzi (pri odpočinku) od Majstra Pavla. Príspevok k poznaniu výnimočného
 • diela z rúk levočského rezbára / Juraj Žáry
 • Kalvária z dielne Majstra Pavla v Lipanoch / Jozef Ridilla
 • Príbeh Kalvárie zo Spišskej Novej Vsi / Mária Novotná
 • Levočskí povojnoví farári, ktorí sa zaslúžili o záchranu diela Majstra Pavla / František Dlugoš
 • Restaurování díla Mistra Pavla z Levoče bratry Kotrby / Matěj Kruntorád
 • Technologická specifika Majstra Pavla a jeho dílny / Janka Hradilová, David Hradil
 • Prínos reštaurovania k bližšiemu poznaniu tabuľových malieb Oltára sv. Jánov v levočskej Bazilike sv. Jakuba / Martina Hricová
 • Reštaurovanie tabuľových malieb hlavného Oltára sv. Jakuba staršieho v Levoči / Rudolf Boroš
 • Reštaurovanie Ukrižovaného z rímskokatolíckeho Kostola sv. Jána Krstiteľa v Spišských Vlachoch / Štefan Siváň
 • Poznámky z reštaurovania niektorých diel Majstra Pavla z Levoče / Juraj Maták
 • Skratky
 • Literatúra
 • O autoroch

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back To Top