Sumár výsledkov z výskumu diela a života Majstra Pavla predkladaných v tomto zborníku mapuje obdobie bádania za posledných tridsať rokov až po súčasnú reštaurátorskú realizáciu unikátneho diela hlavného oltára v Bazilike sv. Jakuba v Levoči. Publikáciu vydalo SNM-Spišské múzeum v Levoči.

Diela Majstra Pavla boli v minulosti dvakrát predmetom medzinárodných konferencií. Spravidla sprevádzali výstavné prezentácie (1967, 1987) jeho diela. V podobnom duchu bola zorganizovaná medzinárodná konferencia „Majster Pavol z Levoče a jeho doba“ v roku 2017. Sumarizovala stav výskumov diela Majstra Pavla za posledných tridsať rokov. Bolo to obdobie, ktoré charakterizovali najmä reštaurátorské realizácie, vrátane reštaurovania hlavného oltára v Bazilike sv. Jakuba. Reštaurovanie a materiálové výskumy dovoľujú dnes precíznejšie formulovať odpovede na mnohé otázky Pavlovej tvorby. Výstava „Majster Pavol z Levoče. Ruky a zlato v službe ducha“, ktorej otvorenie predchádzalo konferenciu, sa pokúsila poukázať na hospodárske zázemie, najmä banícke podnikanie na dnešnom území Slovenska, z ktorého prišlo pravdepodobne viacero významných objednávok pre Majstra Pavla i jeho dielňu. Výskumy v oblasti montánnej histórie ozrejmili aj doteraz neznáme rodinné väzby Majstra Pavla. Podobne bádanie a výskum cirkevnej histórie dovolili zase posunúť otázku datovania hlavného Oltára sv. Jakuba v Levoči.
Pre rozširovanie a prehlbovanie poznatkov má nesmierny význam väčšia sloboda bádania zbaveného ideologických nánosov. Vďaka tomu je možné vrátiť sa k historickým prameňom a tie spájať s ich kritickým editovaním. Napríklad nové poznatky o živote i dobe Majstra Pavla by mohli priniesť preklad a kritické vydanie kroniky Konráda Sperfogla, ktoré doteraz chýba, či kritický preklad rukopisov menších kroník.


Posledné výskumy neskorogotického umenia a prezentácie ich výsledkov, či už literárnou alebo výstavnou formou, ukazujú naliehavú potrebu držať sa exaktných a interdisciplinárnych prístupov. Myslené sú predovšetkým výskumy Chemicko-technologického oddelenia Pamiatkového úradu SR, alebo výsledky prieskumov laboratória ALMA z Prahy, ktoré sprevádzajú reštaurovanie Pavlových diel a posúvajú umeleckohistorické bádanie. Tieto i ďalšie výskumy umožnili prezentovať nové výsledky umeleckohistorického bádania na výstave Majster z Okoličného v Slovenskej národnej galérii (2017) a pri prezentácii diela Majstra Pavla realizovanej Slovenským národným múzeom (2016, 2017). Napriek tomu k téme Majstra Pavla nebolo povedané posledné slovo. Zhodne s Karolom Vaculíkom aj po mnohých rokoch musíme konštatovať, že Majster Pavol je program pre celé generácie historikov umenia, a nielen pre nich. Viacerí autori predkladanej publikácie načrtli dôležité otázky, ktoré sa týkajú počiatkov Pavlovej tvorby, reprezentovanej Oltárom sv. Barbory vo farskom kostole v Banskej Bystrici, či otázky spojené s atribúciou diel samotnému Majstrovi Pavlovi a atribúciou diel, ktoré vznikli v jeho dielni. Je to okruh tém, ktoré nie sú stále spoľahlivo zodpovedané. Ukazuje sa, že interdisciplinárne bádanie a aplikácia výskumov rôznych oblastí histórie i exaktných vied môžu byť cestou k presnejšiemu a verifikovanému výskumu Pavlovho života a diela. Práve na tieto možnosti poukázali viaceré príspevky medzinárodného stretnutia odborníkov, ktorých príspevky prinášame v predkladanej publikácii.

Mária Novotná

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back To Top