„Pred bardejovskou spravodlivosťou ochraňuj nás Bože“

Trestné súdnictvo v Bardejove od 14. do 18. storočia

PhDr. František Gutek 

25/4/2024/16:00
Historická radnica v Levoči

Autor vo svojom príspevku na základe dostupných archívnych prameňov (listiny, zoznamy zločincov, knihy rozsudkov) analyzuje trestné súdnictvo v Bardejove od jeho počiatkov v prvej tretine 14. storočia až do konca 18. storočia a zároveň odhaľuje „topografiu súdnictva“ tohto slobodného kráľovského mesta. Všíma si miesta spojené s osobou kata ako dôležitého článku prísnej spravodlivosti pohraničného Bardejova (dom kata, väzenie s mučiarňou, tzv. katova lavica v kostole), ale aj ďalšie objekty, artefakty a symboly bardejovskej spravodlivosti (budovu radnice s jej výzdobou, sochy Rolanda, pranier, tzv. Lampový stĺp a Šibeňu huru).
Keďže skúmané obdobie, rámcované na jednej strane udelením hrdelného práva pre rodiace sa slobodné kráľovské mesto (1365) a na strane druhej reformou súdnictva v Uhorsku za vlády Márie Terézie (1768), je veľmi rozsiahle, autor ho rozdelil na dve časti – na súdnictvo v období neskorého stredoveku (14. – 15. storočie) a súdnictvo na počiatku novoveku
(17. – 18. storočie).

V závere príspevku si autor kladie otázku o primeranosti, resp. prílišnej prísnosti bardejovského trestného súdnictva na pozadí zachovaných vyjadrení typu „vy zlí a nespravodliví ľudia bardejovskí“ alebo tradovaného povzdychu ľudí na Šariši: „Pred bardejovskou spravodlivosťou ochraňuj nás Bože“.

PhDr. František Gutek (1959)
Regionálny historik a múzejník. Vysokoškolské štúdium absolvoval na Filozofickej fakulte UPJŠ v Prešove. Rodák z Kľušova pri Bardejove prežil takmer celý svoj pracovný život v Šarišskom múzeu v Bardejove, v ktorom pôsobil od roku 1983 – najskôr ako odborný pracovník a vedúci na jeho historickom oddelení a v rokoch 1999 – 2021 vo funkcii riaditeľa múzea.
Člen Slovenskej historickej spoločnosti. V rokoch 1998 – 1999 bol v komisii historikov, ktorá pripravovala materiál pre UNESCO na zápis Bardejova do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva a od roku 2012 bol členom prípravnej skupiny pre Manažment lokality zapísanej do Zoznamu UNESCO (Bardejov).

Back To Top