Ordály a súdne súboje v Uhorsku

Mgr. Filip Lampart, PhD.

29/2/2024/16:00
Historická radnica v Levoči

Silné náboženské myslenie stredovekého človeka našlo svoju reflexiu aj v uplatňovanom práve. Idea všadeprítomného a nanajvýš spravodlivého Boha, ktorý nenechá hriešnika uniknúť svojmu trestu, predstavovala základný kameň praxe tzv. ordálov. Problematické dokazovanie v rámci súdneho
procesu bolo zverené do rúk Božej spravodlivosti. Hlavným impulzom mala byť tendencia Boha odkrývať pravdu, zachrániť spravodlivého a nenechať vinníka uniknúť svojmu trestu. Z tohto dôvodu Boh zvráti zákony prírody a očividným znamením prejaví svoje rozhodnutie. Popálená ruka sa zázračne a rýchlo hojí,
fyzicky slabší jedinec víťazí v súboji. Keďže však ľudské myšlienky a predstavy nepoznajú geografické hranice, je možné sa s danou praxou stretnúť aj na území stredovekého Slovenska, resp. celého Uhorska. Témou prednášky bude poslucháčom priblížiť tento “exotický” úzus stredovekého práva, ktorý spolu s prísahou a súbojom patril do kategórie tzv. iracionálnych dokazovacích prostriedkov. No nie je zámerom prezentovať problematiku stredovekých ordálov len z perspektívy právnych dejín. Spolu s nimi sa otvárajú možnosti rekonštrukcie myslenia, postojov, svetonázorov, viery a prežívania duchovného života stredovekého človeka. Syntéza právnych zvyklostí, náboženských predstáv a rôznych sociálnych presvedčení o chode sveta učinila z ordálov multitematický predmet bádania.

Mgr. Filip Lampart, Ph. D. je absolventom doktorského štúdia na Filozofickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci. Predmetom jeho odborného zamerania je problematika ordálov a súdnych súbojov, a to špeciálne v prostredí stredovekého Uhorska. Danú tému sa usiluje prezentovať nad rámec politických a právnych dejín a zasadiť ju do širšieho kontextu kultúrnych a sociálnych procesov. Výsledky jeho bádania boli obsahom už niekoľkých odborných článkov, publikovaných na Slovensku či v Českej republike. V súčasnosti pracuje v Štátnom archíve v Prešove, pracovisko Stará Ľubovňa, kde sa profesijne zameriava na diplomatickú prax spišských miest v stredoveku a ranom novoveku.

Back To Top