Historik Moritz Csáky
Pán stredoeurópan
 

Prednáša PhDr. Elena Mannová, CSc

Moritz Csáky – rodák z Levoče, potomok uhorského aristokratického rodu, významný rakúsky profesor histórie a vied o kultúre, mecén SNM-Spišského múzea. Láskavý a brilantne premýšľajúci elegantný muž s fajkou sa stal symbolom postmoderného vnímania stredoeurópskeho priestoru. Svojím vedeckým prístupom ku kultúrnej pluralite a k ponímaniu odlišností, ako základných znakov stredoeurópskej moderny, ovplyvnil skupinu spoločenských vedcov na Slovensku. Upozorňuje, že žijeme „v permanentnej minulosti“, do ktorej nepatria len nacionalizmy, ale aj tradície mnohohlasnosti a rozmanitosti. Učí, že k tolerancii vedie cesta prostredníctvom poznania rozdielov, ktoré robia Európu Európou.

PhDr. Elena Mannová, CSc., pracuje v Historickom ústave Slovenskej akadémie vied, v. v. i. Ťažiskom jej výskumu sú sociálne a kultúrne dejiny 19. a 20. storočia so zameraním na spolkový život, meštianstvo a historickú pamäť. Je zostavovateľkou a spoluautorkou Krátkych dejín Slovenska, publikácií o kolektívnych identitách a lojalitách, o historických mýtoch a stereotypoch – okrem iného: Meštianstvo a občianska spoločnosť na Slovensku 1900 – 1989 (1998); Kolektívne identity v strednej Európe v období moderny (ed. s Moritzom Csákym, 1999); Minulosť ako supermarket? Spôsoby reprezentácie a aktualizácie dejín Slovenska (2019). 

Back To Top